Formation et orientation pour l'avenir

Welcome to the World of Hospitality!


THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION!
SORRY FOR INCONVENIENCE!

Khóa Học
Khóa DM
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
600.000đ
900.000đ
Hành chánh nhân sự
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
610.000đ
Kế toán
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Marketing
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Sale
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Kho vận
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Xuất nhập khẩu
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
ISO
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Nhà hàng
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Du lịch
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Công nghệ thông tin
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Khách sạn
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Điều hành (CEO)
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Hành chánh nhân sự
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
610.000đ
Kế toán
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Marketing
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Sale
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Kho vận
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Xuất nhập khẩu
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
ISO
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Nhà hàng
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Du lịch
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Công nghệ thông tin
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Khách sạn
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Điều hành (CEO)
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Kế toán
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Marketing
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
Kho vận
Lê Hương Giang
giảng viên
300.000đ
600.000đ
ISO
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Nhà hàng
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Công nghệ thông tin
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
Điều hành (CEO)
Hai Doan
Owner & CEO of HotelBIZMAG
300.000đ
600.000đ
  • Ads1
Hỗ trợ trực tuyến & Mạng xã hội
Liên hệ / Trợ giúp
  • Ads 2
  • Ads 3
  • Ads 2
  • Ads 4
  • Ads 5
Cảm giác của sinh viên
1
Bạn cần hỗ trợ?